Fortifications built by China
  • BEIJING
  • GREAT WALL
  • KEELUNG (Taiwan)
  • SUZHOU
  • XIAN